LM35 sıcaklık sensörü, sıcaklığı oransal analog voltaj değerine dönüştürür. LM35 üç terminal cihazdır. Birinci ve üçüncü pin 5 volt gerilim beslemesi içindir. Pin 2, sıcaklık değerine göre analog gerilim çıkışıdır. Ölçülen sıcaklık ve analog çıkış gerilimi arasındaki ilişki:

1oC = 10m volt

Bu nedenle sıcaklıktaki her 1 derece artış için LM35 sensörünün çıkış voltajında 10m volt artış olacaktır. Analog gerilim değerini ölçmek için PIC16F877A mikro denetleyici kullandık.  PIC16F877A PORTA'nın yedi adet ADC kanalı vardır. Bu nedenle, bu mikro denetleyici ile yedi sensöre çok kolay bir şekilde yer verebilirsiniz. Dijital termometremize döndüğümüzde ADC, analog voltajı okumak için kullanılıyor. ADC değerini okuduktan sonra gerilim ve sıcaklık ilişkisi voltajı kullanılarak tekrar sıcaklığa dönüştürülür. Gerilimi sıcaklığa dönüştürmek için bir dönüştürme faktörü kullanılır. Tüm bu dönüşüm programlama yoluyla yapılmıştır. LCD, PIC16F877A mikro denetleyicisinin PORTB'sine bağlıdır. Bunu programlama bölümünde anlatacağım. LCD, sıcaklık değerini görüntülemek için kullanılır.

Devre Diagramı


(PIC Frekansı 8MHz olarak ayarlandı.)

Yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi sıcaklık sensörü ve LCD'de aynı sıcaklık değerleri gösteriliyor. LM35 ve mikro denetleyicilerin korunmasını sağlamak için sıcaklık sensörünün çıkışına paralel 80k ohm direnç bağlayabilirsiniz.

Programlamada kısmi dönüştürme faktörü gerilimi tekrar sıcaklığa dönüştürmek için kullanılır. Dönüşüm faktörü:

1 volt = 100 derece

sıcaklık   =  ( çıkış voltajı * 100 oC/V )

Kod

Kodlar PIC16F877 için ASSEMBLY dilinde yazılmıştır.

#include  <p16f877a.inc>
  ORG	0X00
  CALL  HAZIRLIK
UST_SATIR  
  MOVLW  0X80
  CALL  KOMUT_ISLE
  
LOOP1
  MOVF  COUNTER1, W
  CALL  SATIR1
  XORLW  0X00
  BTFSC  STATUS,Z
  GOTO  ALT_SATIR
  CALL  KARAKTER_ISLE
  INCF  COUNTER1
  GOTO  LOOP1

ALT_SATIR
  MOVLW  0XC0
  CALL  KOMUT_ISLE
  
LOOP2
  CALL  GET_TEMP
  CALL  H_TO_DEC
  CALL  ATAMA
  GOTO  LOOP2
  

HAZIRLIK
  
  COUNTER1	EQU 0X20
  COUNTER2	EQU 0X21
  COUNTER3	EQU 0X22
  COUNTER4	EQU 0X23
 
  TEMP	EQU 0X24
  
  BIRLER	EQU 0X25
  ONLAR	EQU 0X26
  YUZLER	EQU 0X27
  
  LCD_TEMP	EQU 0X28
  LCD_PORT	EQU PORTB
  LCD_TRIS	EQU TRISB
  LCD_RS	EQU 4
  LCD_E	EQU 5
	
  PAR_KONT	EQU 0X30
	
  BANKSEL TRISB ;PORTB ÇIKI? YAPILDI
  CLRF  TRISB
  
  BANKSEL PORTB
  CLRF  PORTB
  
  BANKSEL ADCON1 ; ADC HAZIRLANDI. (SA?A DAYALI SONUÇ, AN0 A D??ERLER? D.)
  MOVLW  B'10001110'
  MOVWF  ADCON1
  
  BANKSEL ADCON0
  MOVLW  B'11000001' ; Fosc/8 VE ADC AÇILDI...
  BANKSEL ADCON0
  MOVWF  ADCON0
  
  MOVLW  0X02 ; LCD AYARLANDI..
  CALL  KOMUT_ISLE
  MOVLW  0X28
  CALL  KOMUT_ISLE
  MOVLW  0X08
  CALL  KOMUT_ISLE
  MOVLW  0X01 
  CALL  KOMUT_ISLE
  MOVLW  0X06
  CALL  KOMUT_ISLE
  MOVLW  0X0C
  CALL  KOMUT_ISLE
  MOVLW  0X01
  CALL  KOMUT_ISLE
 
  RETURN
  
KOMUT_ISLE
  MOVWF  LCD_TEMP
  SWAPF  LCD_TEMP,W
  ANDLW  0X0F
  MOVWF  LCD_PORT
  BCF	  LCD_PORT,LCD_RS
  CALL  PULSE
  
  MOVF  LCD_TEMP,W
  ANDLW  0X0F
  MOVWF  LCD_PORT
  BCF	  LCD_PORT,LCD_RS
  CALL  PULSE
  
  CALL  DELAY_05
  RETURN
 
KARAKTER_ISLE
  MOVWF  LCD_TEMP
  SWAPF  LCD_TEMP,W
  ANDLW  0X0F
  MOVWF  LCD_PORT
  BSF	  LCD_PORT,LCD_RS
  CALL  PULSE
  
  MOVF  LCD_TEMP,W
  ANDLW  0X0F
  MOVWF  LCD_PORT
  BSF	  LCD_PORT,LCD_RS
  CALL  PULSE
  
  CALL  DELAY_05
  RETURN
  
 
PULSE
  BSF	  LCD_PORT,LCD_E
  BCF	  LCD_PORT,LCD_E
  RETURN

GET_TEMP
  BANKSEL ADCON0
  BSF	  ADCON0,2 ; ADC AKT?F ET.
  BTFSC  ADCON0,2  
  GOTO  $-1
  BANKSEL ADRESH
  RRF	  ADRESH, F
  BANKSEL ADRESL
  RRF	  ADRESL, W
  BANKSEL TEMP
  MOVWF  TEMP
  RETURN
 
H_TO_DEC
  CLRF  YUZLER
  CLRF  ONLAR
  CLRF  BIRLER
  
YUZLER_KONT
  MOVLW  D'100'
  SUBWF  TEMP, W
  BTFSS  STATUS, C
  GOTO  ONLAR_KONT
  INCF  YUZLER, F
  MOVLW  D'100'
  SUBWF  TEMP, F
  GOTO  YUZLER_KONT

ONLAR_KONT
  MOVLW  D'10'
  SUBWF  TEMP, W
  BTFSS  STATUS, C
  GOTO  BIRLER_KONT
  INCF  ONLAR, F
  MOVLW  D'10'
  SUBWF  TEMP, F
  GOTO  ONLAR_KONT
  
BIRLER_KONT
  MOVF  TEMP,W
  MOVWF  BIRLER
  RETURN
  
  
ATAMA
  MOVLW  0XC0
  CALL  KOMUT_ISLE
  
  MOVF  YUZLER, W
  ADDLW  D'48'
  CALL  KARAKTER_ISLE
  
  MOVLW  0XC1
  CALL  KOMUT_ISLE
  
  MOVF  ONLAR, W
  ADDLW  D'48'
  CALL  KARAKTER_ISLE

  MOVLW  0XC2
  CALL  KOMUT_ISLE
  
  MOVF  BIRLER, W
  ADDLW  D'48'
  CALL  KARAKTER_ISLE
  
  MOVLW  0XC3
  CALL  KOMUT_ISLE
  
  MOVLW  D'223'
  CALL  KARAKTER_ISLE
  
  MOVLW  0XC4
  CALL  KOMUT_ISLE
  
  MOVLW  'C'
  CALL  KARAKTER_ISLE
  
  RETURN

DELAY_160US 
  CLRF  COUNTER2
  BSF	  COUNTER2, 5
  BSF	  COUNTER2, 4
  DECFSZ COUNTER2, F
  GOTO $-1
  RETURN
 
DELAY_25A
  MOVLW  0XFF ; delay 255 mS
  GOTO  D0 ;
DELAY_200
  MOVLW  D'200' ; delay 200mS
  GOTO  D0 ;
DELAY_100
  MOVLW  D'100' ; delay 100mS
  GOTO  D0 ;
DELAY_50
  MOVLW  D'50' ; delay 50mS
  GOTO  D0 ;
DELAY_20
  MOVLW  D'20' ; delay 20mS
  GOTO  D0 ;
DELAY_05
  MOVLW  0X05 ; delay 5.000 ms (4 MHz clock)
  GOTO  D0 ;
DELAY_01
  MOVLW  0X01 ; delay 1.000 ms (4 MHz clock)
 
D0
  MOVWF  COUNTER2 ;
 
D1
  MOVLW  0XC7 ; delay 1mS
  MOVWF  COUNTER3 ;
  MOVLW  0X01 ;
  MOVWF  COUNTER4 ;
 
DELAY_0
  DECFSZ COUNTER3,f ;
  GOTO  $+2 ;
  DECFSZ COUNTER4,f ;
  GOTO  DELAY_0 ;
  DECFSZ COUNTER2,f ;
  GOTO  D1 ;
  RETLW  0X00 ;
  
SATIR1
  ADDWF  PCL,F
  RETLW  'S'
  RETLW  'I'
  RETLW  'C'
  RETLW  'A'
  RETLW  'K'
  RETLW  'L'
  RETLW  'I'
  RETLW  'K'
  RETLW  ':'
  RETLW  0X00
  
END